Thay đổi việc tuyển sinh bằng tiêu chí có việc làm?Mới đây dự thảo thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo không đưa tiêu chí có việc làm vào. Trước những ý kiến của dư luận, đại diện Vụ Giáo dục đại học đã đưa ra những trả lời về vấn đề này.

Vì sao không đưa tiêu chí có việc vào dự thảo

Trước khi thông tư 32 ra đời thì các trường khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh, đều phải dựa vào đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của nhà trường. Nhưng sau đó một loạt các bất cập nảy sinh như, một giảng viên đi thỉnh giảng ở nhiều trường và làm giảng viên cơ hữu ở một trường do đó không kiểm soát được chất lượng. Tại sao lần sửa đổi này Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa tiêu chí này vào để xác định chỉ tiêu.

Theo đó, Luật Giáo dục đã có quy định cụ thể về thỉnh giảng, tiêu chuẩn của nhà giáo thỉnh giảng, hợp đồng thỉnh giảng, trách nhiệm và quyền của nhà giáo thỉnh giảng,… để tạo ra hành lang pháp lý cho các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện. Nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo gắn với thị trường lao động, trước sức ép của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và nền công nghiệp 4.0, Chính phủ đã chủ trương khuyến khích sự kết nối giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học

Thay đổi việc tuyển sinh bằng tiêu chí có việc làm?

Để thực hiện tốt chủ trương thì Bộ GD&ĐT đã tổ chức rà soát và xây dựng thông tư mới thay thế Thông tư số 32 năm 2015 và Thông tư 57 năm 2011 nhằm thống nhất quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng khối ngành đào tạo giáo viên…

Dự thảo cho phép, các cơ sở đào tạo được xác định chỉ tiêu tuyển sinh, với một số lượng nhất định các giảng viên thỉnh giảng, quy đổi theo tiêu chuẩn là các chuyên gia, người làm công tác quản lý, nghệ nhân, giảng viên của các cơ sở đào tạo khác có nhiều kinh nghiệm tham gia vào quá trình đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo nhằm gắn chặt hơn với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

Việc làm đối với sinh viên

Trong dự thảo có quy định, giảng viên thỉnh giảng không xác định chỉ tiêu vượt quá 5%. Theo đó, nếu nhìn vào con số này thì rất nhỏ nhưng nếu với quy mô từng trường thì không hề nhỏ. Trong khi đó, chủ trương của Bộ GD&ĐT đang yêu cầu các trường giảm chỉ tiêu để đảm bảo chất lượng đầu vào. Từ năm 2015 trở lại đây, để đảm bảo chất lượng đào tạo thì Bộ GD&ĐT đã cảnh báo các cơ sở đào tạo đảm bảo giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh và tập trung nâng cao chất lượng đào tạo. Theo thống kê tổng chỉ tiêu hệ Đại học, Cao đẳng chính quy tăng không quá 10% so với năm trước. Việc tăng này, là chỉ tiêu của các trường mới được nâng cấp, thành lập thêm các ngành đào tạo mới…

Để khuyến khích các trường, triển khai công tác kiểm định chất lượng đào tạo, dự thảo đã quy định, Các ngành đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định theo quy định tại Điều 52 của Luật Giáo dục đại học, có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường, hội đồng quản trị thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó… Hơn nữa, các trường chưa được công nhận kiểm định chất lượng cũng không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong năm.

Trong thời gian tới, việc triển khai công tác kiểm định chất lượng đào tạo sẽ là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở giáo dục. Theo dự kiến đến năm 2020 việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ căn cứ vào các tiêu chí kiểm định chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế của khu vực và trên thế giới.

Rate this post
Thẻ:, , ,