Thông tin về khoa Nhà nước Pháp luật trường Học viện Hành chínhNếu bạn đang muốn theo học khoa Nhà nước Pháp luật của trường Học viện hành chính, hãy tham khảo một số thông tin cần biết dưới đây.

Chức năng và nhiệm vụ của khoa

Theo chia sẻ của những chuyên gia đào tạo, khoa có nhiệm vụ soạn giáo trình, tài liệu học tập và trực tiếp đảm nhiệm giảng dạy khối kiến thức về về nhà nước và pháp luật trong tất cả các hệ đào tạo ,chương trình bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia  như bồi dưỡng theo ngạch, chức danh, vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, khoa cũng có nhiệm vụ nghiên cứu về luật học, hành chính học và những lĩnh vực khác có liên quan nhằm phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Từ năm 2015, Khoa đảm nhận chức năng đào tạo cao học chuyên ngành Luật Hiến pháp – Hành chính theo Quyết định của Giám đốc Học viện.

Chương trình đào tạo khoa Nhà nước và Pháp luật

Chương trình đào tạo những chuyên ngành Quản lý xã hội và Khoa học Quản lý nhà nước của được thiết kế khoa học, hiện đại, đặc biệt phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước, quản lý xã hội . Bên cạnh đó, chương trình cũng mang tính  kế thừa và tương thích với chương trình đào tạo của những nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hình thức đào tạo theo tín chỉ, sinh viên có thể lựa chọn môn học cũng như sắp xếp kế hoạch học tập linh hoạt để có thể học đa ngành, đa chương trình.

Đặc biệt, chương trình  đào tạo của khoa luôn nhận được sự tư vấn quý báu của những chuyên gia cao cấp đang hoạt động trong các lĩnh vực quản lý ở Việt Nam , chính vì thế thường xuyên cải tiến để phù hợp với yêu cầu phát triển mới trong ngành.

Bên cạnh đó, khoa Nhà nước Pháp luật cũng có mạng lưới liên kết rộng với những cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi Chính phủ như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân,  Ủy ban nhân dân các cấp; Viện kiểm sát nhân dân; các tổ chức chính trị – xã hội  như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…). Điều này tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi, sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tại các cơ quan, tổ chức này sau khi ra trường.

Chương trình đào tạo sau đại học của khoa như thế nào?

Theo những tin tức về chương trình đào tạo,  đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng cũng như đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Quản lý xã hội cho những cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục.

Với chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý xã hội các cấp, có năng lực tư duy sáng tạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu hoặc trực tiếp đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị các cấp.

Theo Thanh Ly- sinh viên Trung cấp Y dược tổng hợp

Rate this post