Vì sao Học viện Hành chính quốc gia dừng đào tạo hệ đại học từ năm 2018?Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia từ năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia sẽ không tuyển sinh đào tạo trình độ đại học mà chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ​.

Vì sao lại có sự thay đổi này là băn khoăn của không ít phụ huynh và thí sinh năm 2018 có nhu cầu cho con theo học tại trường Học viện hành chính Quốc gia.

Việc ngừng đào tạo đại học có thể mở ra thêm cơ hội cho những người đã và đang học tại trường có công việc đúng với ngành đào tạo?

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2018. Các quy định trước đây trái với quyết định này sẽ được bãi bỏ. Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Học viện là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Về đào tạo, Học viện có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Trao với một giảng viên trường Cao đẳng y tế Hà Nội về sự thay đổi này, cô cho rằng việc ngừng đào tạo đại học sẽ có thể mở ra thêm cơ hội cho những người đã và đang học tại trường có công việc đúng với ngành đào tạo.

Đối với các sinh viên đang theo học tại trường sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi về giáo dục, tiếp tục đào tạo bình thường cho đến khi tốt nghiệp.

Về đào tạo, Học viện có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm….

Về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Học viện có nhiệm vụ giúp Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; năng lực, kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kiến thức pháp luật về hành chính, quản lý nhà nước; kỹ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong quản lý nhà nước…

                                Học viện Hành chính Quốc gia

Học viện cũng có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về quản lý hành chính; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng cán bộ…

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Giám đốc Học viện do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Các Phó Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Học viện.

Học viện Hành chính quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. Năm 2017, trường tuyển 1.800 chỉ tiêu trình độ đại học trên phạm vi cả nước. Trong đó cơ sở phía Bắc tuyển 1.000 chỉ tiêu, cơ sở phía Nam tuyển 800 chỉ tiêu.

(Nguồn tổng hợp: cao đẳng y tế hà nội)

Rate this post