Chuyên mục: Phổ điện từ

Phổ điện từ là dải tất cả tần số có thể có của bức xạ điện từ. Phổ điện từ của đối tượng là phân bố đặc trưng tiêu biểu của bức xạ điện từ hấp thụ hoặc phát ra bởi các đối tượng cụ thể.
Phổ điện từ kéo dài từ tần số thấp dùng cho liên lạc vô tuyến hiện đại tới bức xạ gamma ở cuối bước sóng ngắn (tần số cao).

Nothing Found

Dont worry it happens to the best of us.