Cán bộ thanh tra cần có những phẩm chất và kỹ năng gì?Thanh tra là một trong những ngành chuyên đào tạo của ngành Quản lý nhà nước của Học viện hành chính. Là một hoạt động bắt buộc trong quản lý nhà nước, cán bộ thanh tra cần có những phẩm chất và kỹ năng gì?

Cán bộ thanh tra là gì?

Hiện nay đang có rất nhiều cách hiểu khác nhau xoay quanh khái niệm “cán bộ thanh tra”. Theo tin tức chuyên ngành và những hoạt động thanh tra cho thấy, khái niệm cán bộ thanh tra được hiểu theo hai nghĩa như sau:

Xét trên phương diện quản lý nói chung, có thể hiểu cán bộ thanh tra theo nghĩa rộng là những người thực hiện chức năng thanh tra trong chu trình quản lý một tổ chức nào đó. Xét trên phương diện quản lý nhà nước, cán bộ thanh tra được hiểu là những người thực hiện chức năng thanh tra trong hoạt động quản lý nhà nước.

Hiện nay, trong hoạt động quản lý nhà nước,chức năng thanh tra cũng có khi được hiểu theo nghĩa hẹp là hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Tuy nhiên, để nghiên cứu và đánh giá phẩm chất, kỹ năng của người cán bộ thanh tra thì cần tiếp cận theo hướng rộng hơn, đó là bao gồm tất cả những hoạt động nhằm giúp cho chủ thể trong quản lý nhà nước xem xét đánh giá việc thực hiện mục tiêu trong quản lý.

Yêu cầu về phẩm chất của người thanh tra

Có thể phân tích phẩm chất của người thanh tra trên nhiều khía cạnh, nhưng tập trung vào những khía cạnh sau:

+ Cán bộ thanh tra phải thấm nhuần và trung thành với mục tiêu của tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn luôn đặt lợi ích của tổ chức và tập thể lên trên mục đích cá nhân. Thanh tra nhằm xem xét, đánh giá việc thực hiện mục tiêu quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai lệch để hướng việc thực hiện đến đạt mục tiêu đó. Vì thế, người cán bộ thanh tra phải thấm nhuần và phải luôn trung thành với mục tiêu để ra.

+ Cán bộ thanh tra phải có phong cách làm việc và thái độ tốt, ứng xử theo nguyên tắc và quy chuẩn đạo đức hành nghề. Phong cách làm việc của người thanh tra thể hiện ở tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trách nhiệm thì mới có khả năng làm việc tốt.

+ Cán bộ thanh tra phải có lối sống lành mạnh và tư tưởng trong sáng, là tấm gương trong công tác và cuộc sống.

Yêu cầu về kỹ năng của cán bộ thanh tra

Bên cạnh những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, người cán bộ thanh tra cần phải đáp ứng những yêu cầu về kỹ năng sau:

+ Cán bộ thanh tra phải được đào tạo và có những kỹ năng cơ bản để tham gia hoạt động quản lý, có kỹ năng chuyên sâu về chuyên ngành và lĩnh vực công tác.

+ Cán bộ thanh tra cũng cần có những kỹ năng phát lý và am hiểu pháp luật.Pháp luật chính là công cụ quan trọng nhất để quản lý nhà nước và xã hội. Vì thế, để có thể xem xét, đánh giá việc thực hiện của một sối tượng nào đó thì người thanh tra phải có những kỹ năng về pháp lý.

+ Người cán bộ thanh tra cũng cần phải có kỹ năng tổng hợp, bao quát và phân tích vấn đề, có khả năng tìm tòi và giải quyết công việc. Đứng trước một vấn đề,người cán bộ cần hiểu và phân tích bản chất của vấn đề, làm rõ nguyên nhân để có thể đưa ra nhận định và đánh giá cuối cùng.

+ Ngoài những kỹ năng trên thì cán bộ thanh tra cũng phải chủ động trong công việc, có kỹ năng tổ chức, tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả.

 

 

 

Rate this post